Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Pakketbrievenbussen.nl B.V. (hierna ‘Pakketbrievenbussen.nl’) hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u producten bij ons bestelt, en hoe we deze informatie gebruiken.
  

Onze diensten 

Pakketbrievenbussen.nl verkoopt pakketbrievenbussen. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze verkoop.
  

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:  

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Pakketbrievenbussen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-           Het uitvoeren van de met u gesloten koopovereenkomst
-           U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-           Het afhandelen van uw betaling
 
Daarmee vindt de verwerking plaats conform de volgende grondslagen die erkend zijn in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘AVG’):

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pakketbrievenbussen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna, voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen;

Adres:  gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna, voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen;

Bedrijfsnaam (indien opgegeven): gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna, voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen;

Bankrekeningnummer/financiële gegevens: gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna, voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen;

E-mail adres: gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna, voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen.
 

Derde partijen die gegevens van onze cliënten ontvangen 

Pakketbrievenbussen.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pakketbrievenbussen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:
 
Vervoerders: de persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van de bezorging van de gekochte producten;

Hosting partners: de persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van het laten werken van onze webshop, ict systemen en de backup daarvan;

Accountant: bedrijfsnaam en facturatiegegevens in het kader van het opstellen van onze jaarcijfers.

Pakketbrievenbussen.nl beschikt uiteraard over de exacte bedrijfsnamen en contactgegevens van bovengenoemde partijen.
 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in Nederland.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Pakketbrievenbussen.nl gebruikt in beperkte mate cookies. Hiervoor verwijzen wij u naar de cookieverklaring. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Pakketbrievenbussen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pakketbrievenbussen.nl) tussen zit.  
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Pakketbrievenbussen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met derde partijen die via ons uw persoonsgegevens ontvangen, sluiten wij overeenkomsten ter bescherming van dit doel.
  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pakketbrievenbussen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pakketbrievenbussen.nl.