Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Pakketbrievenbussen.nl door een klant.
 
Artikel 2. Bestelling
2.1 Bestellingen kunnen uitsluitend via de webshop van Pakketbrievenbussen.nl worden geplaatst. Orders voor een pakketbrievenbus worden onverwijld door Pakketbrievenbussen.nl bevestigd.
2.2 In de webshop is de voorradigheid van de producten vermeld. Indien u een product bestelt dat niet op voorraad is, wordt u geacht akkoord te gaan met de langere levertijd zoals is aangegeven.
 
Artikel 3. Prijzen en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden pakketbrievenbussen zijn in euro's inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Bij het eindbedrag zijn de bezorgkosten inbegrepen.
 
Artikel 4. Levering
4.1 Pakketbrievenbussen.nl streeft naar levering binnen 5 werkdagen na bestelling.
4.2 Levering van de pakketbrievenbus vindt plaats op het door klant in het online bestelproces aangegeven afleveradres. Indien Pakketbrievenbussen.nl levert op dit adres, heeft Pakketbrievenbussen.nl aan haar leveringsverplichting voldaan.
 
Artikel 5. Controle, herroepingsrecht en reclameren
5.1 De geleverde pakketbrievenbus dient direct na ontvangst door klant gecontroleerd te worden op volledigheid en op zichtbare gebreken. Kleine oneffenheden en afwijkingen in kleur en vorm gelden niet als gebrek.
5.2 Klant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen de geleverde pakketbus te retourneren mits de in artikel 7 omschreven procedure wordt gevolgd. Het aankoopbedrag wordt dan uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Pakketbrievenbussen.nl terugbetaald op het rekeningnummer waarmee de betaling is verricht.
5.3 De kosten voor het terugzenden van de pakketbrievenbus zijn voor rekening van klant.
5.4 Eventuele gebreken aan de pakketbrievenbus dienen uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Pakketbrievenbussen.nl te worden gemeld. Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Pakketbrievenbussen.nl de keuze om de pakketbus na retournering daarvan, conform de procedure beschreven in artikel 8, te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de verkoopprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen. In geval van een aantoonbaar gebrek zal Pakketbrievenbussen.nl de retournerings kosten voor haar rekening nemen.
 
Artikel 6. Procedure retournering pakketbus
6.1. In alle gevallen van retournering geldt dat de door klant teruggezonden pakketbrievenbus zich in originele en ongebruikte staat dient te bevinden met alle verpakkingsmaterialen, meegeleverde sleutels en stickers en in de oorspronkelijke verpakkingsdoos. Indien het geretourneerde artikel hier niet aan voldoet wordt het terug gestuurd naar de klant en bestaat geen recht op restitutie van de koopprijs.
6.2. Bij retournering dient door klant de volgende procedure gevolgd te worden:

 
Artikel 7. Aansprakelijkheid Pakketbrievenbussen.nl
7.1 Op door Pakketbrievenbussen.nl geleverde pakketbussen wordt een garantie van 2 jaar gegeven. De garantie vervalt indien blijkt dat klant de pakketbrievenbussen niet heeft gebruikt conform het gebruik waarvoor de pakketbrievenbus bedoeld is danwel anderszins bloot heeft gesteld aan een buitengewoon risico op slijtage.
7.2 Wanneer de pakketbrievenbus in gebruik is genomen door klant, kan Pakketbrievenbussen.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor internet bestellingen van klant die niet of in ondeugdelijke staat klant bereiken terwijl deze bestellingen in de pakketbrievenbus geplaatst hadden moeten worden c.q. daarin geplaatst waren. Pakketbrievenbussen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontvreemde of opengebroken pakketbussen.
7.3 Klant dient zelf in te staan voor de mogelijkheid van aflevering van een internetbestelling in de pakketbus. Pakketbrievenbussen.nl kan door klant niet aansprakelijk worden gesteld indien de pakketbezorgdienst weigert om een pakket af te leveren in een pakketbus en/of het te leveren pakket qua omvang niet past in de pakketbus.
7.4 Pakketbrievenbussen.nl is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan objecten waaraan of waarop de pakketbrievenbus door klant wordt bevestigd.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De door Pakketbrievenbussen.nl aangeboden bus is een uniek ontwerp van Pakketbrievenbussen.nl. Op de door Pakketbrievenbussen.nl te leveren producten rusten intellectuele eigendomsrechten die ook na aanschaf van de pakketbus door klant blijven toebehoren aan Pakketbrievenbussen.nl.
8.2 Verveelvoudiging, slaafse nabootsing of commerciële doorverkoop van de door Pakketbrievenbussen.nl geleverde pakketboxen is niet toegestaan.

Artikel 9. Toepasselijk recht
De relatie tussen klant en Pakketbrievenbussen.nl is onderworpen aan Nederlands recht.